Zakres działalności

W zależności od życzeń naszych zleceniodawców zakres świadczonych usług przyjmuje różne formy. Inwestorzy korzystają zarówno z pełnej obsługi procesu inwestycyjnego: od pozyskania gruntu poprzez wykonanie projektu, uzgodnienie spraw formalno-prawnych i generalną koordynację robót do oddania kluczy użytkownikowi, jak również z ograniczonego zakresu do wybranych czynności przygotowania i nadzoru realizacyjnego robót wszystkich branż.

 

Dział Przygotowania i Projektowania

 1. Regulacja stanu prawnego inwestycji:
  • opracowanie map prawnych i podziałowych,
  • przygotowanie transakcji notarialnych kupna – sprzedaży.
 2. Uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonych zapewnieniem:
  • warunków technicznych dostawy przez gestorów sieci: wody, gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej, zrzutu ścieków i wód deszczowych, telefonów i telewizji kablowej,
  • opinii, uzgodnień, operatów, ekspertyz technicznych, map geodezyjnych, odwiertów geologicznych etc., wymaganych przepisami Prawa budowlanego.
 3. Wykonanie projektów budowlanych:
  • koncepcji architektoniczno-budowlanej z zagospodarowaniem terenu do uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy,
  • architektoniczno-budowlanego podstawowego do pozwolenia na budowę,
  • architektoniczno-budowlanego wykonawczego do realizacji.
 4. Opracowanie specyfikacji przetargowej oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy.
 5. Uzyskanie Decyzji zezwalającej na budowę, rozbiórkę i zgłoszenie robót.
 6. Uzyskanie Decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania.
 7. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

Dział nadzoru budowlanego

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach:
  • budowlanej,
  • sanitarnej,
  • elektrycznej i teletechnicznej,
  • infrastruktury inżynieryjno-technicznej (wod-kan., gaz, c.o., linie kablowe nn, WN, stacje trafo, kanalizacja teletechniczna) zasilającej istniejące lub projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, ukształtowanie terenu, dfa, zieleń).
 2. Nadzorowanie rozliczeń inwestycji.
 3. Doradztwo przy ocenie i wyborze Generalnego Wykonawcy.